BUDOWA SALI

Budowa sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko
www.pois.gov.pl


26 lipca 2010 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Sosnowiec a Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie Projektu w ramach działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego priorytetu ?Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 .
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 41 182 390,34 złotych.
Kwota dofinansowania wynosi 20 590 000,00 zł, co stanowi poziom dofinansowania 49,99%.

Cele projektu:
Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej i kultury.                                  W szczególności udzielone wsparcie umożliwi:
1. Poprawę jakości oferty edukacyjnej poprzez stworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej oraz zapewnienie właściwych warunków do prezentacji talentu młodych artystów (uczniów szkoły, a także młodzieży biorącej udział w warsztatach, konkursach i koncertach);
2. Budowę infrastruktury o charakterze kulturalnym, z której będzie mogło korzystać całe społeczeństwo w charakterze słuchaczy/widzów.

Zakres przedmiotowy Projektu:
Przedmiotem Projektu jest budowa sali koncertowej z zapleczem i infrastrukturą techniczną oraz parkingiem na 56 projektowanych (wraz z 50 istniejącymi) miejsc przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Wybudowany obiekt będzie posiadał walory estetyczne oraz wysokie parametry akustyczne. Pomieszczenia powstałe w ramach Projektu będą pełniły funkcję koncertową (koncerty, przesłuchania, konkursy muzyczne, audycje muzyczne, małe formy sceniczne) oraz funkcję konferencyjną z przeznaczeniem na organizację szkoleń lub wykładów (warsztaty muzyczne, przesłuchania muzyczne, narady).

Projekt nowej sali koncertowej (mogącej pomieścić 511 osób, w tym 4 osoby niepełnosprawne) obejmuje także zaplecze, w którym znajdować się będą:

  • sala kameralna na 167 miejsc widowni;
  • sale ćwiczeń dla uczniów klasy perkusji- wymagające specjalnych warunków (odpowiednie wyciszenie),
  • sale ćwiczeń,
  • oraz pomieszczenia na zbiorowe i indywidualne zajęcia dydaktyczne,
  • pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i techniczne.

Ogólne zestawienie danych podstawowych:
Powierzchnia działek objętych inwestycją wynosi 9.571 m2;
Powierzchnia zabudowy obiektów istniejących (stan przedprojektowy), łącznie 1.912 m2, w tym:

  • powierzchnia zabudowy (obiekty rozbierane) 207 m2;
  • powierzchnia zabudowy (obiekty istniejące przebudowywane) 864 m2;
  • powierzchnia zabudowy (obiekty istniejące zachowywane) 841 m2.

Kubatura budynków istniejących  22.550 m3.
Powierzchnia terenów niezabudowanych ? 7.659 m2.


Charakterystyka przestrzenna i funkcjonalna:

Nowoprojektowany obiekt ze względu na podziały przestrzenne będzie się składał z następujących części:
-kubatura sali koncertowej będzie zlokalizowana pomiędzy istniejącymi segmentami A3, C2  najwyższa część projektowanego obiektu,
-foyer wielofunkcyjne trzykondygnacyjne domykające segmenty A3, C2 i salę koncertową od północy,
-nadbudowa segmentu C2 o jedną kondygnację; w segmencie C2 będą zlokalizowane sale prób, garderoby, pomieszczenia dydaktyczne oraz studio nagrań i sala kameralna,
-wysokość foyer oraz nadbudowany segmentu C2 wyrównany z segmentem A3.

Podział funkcji na kondygnacje będzie przedstawiał się następująco:
Piwnice: w podsceniu sali koncertowej znajdą się pomieszczenia na instrumenty. Pomieszczenia połączone ze sceną poprzez fosę powstającą przez opuszczenie na podnośnikach części sceny.
Parter: od strony północnej znajdzie się foyer z szatnią i bufetem, dostępem do pomieszczeń sanitarnych oraz do pomieszczeń socjalno-administracyjnych, technicznych i technologicznych związanych z salą koncertową.
I piętro: z I piętra foyer będzie bezpośredni dostęp do widowni głównej sali koncertowej oraz pomieszczeń sanitarnych (cześć segmentu A3); w segmencie C2 zlokalizowane będą garderoby i sale dwufunkcyjne oraz studio nagrań z reżyserką dźwięku obsługującą również salę koncertową, kabiny tłumaczeń symultanicznych.
II piętro: z II piętra foyer będzie dostęp do części balkonowej sali koncertowej oraz reżyserki światła. Segment C2 będzie mieść sale kameralną oraz pomieszczenia dydaktyczne.

Powierzchnia użytkowa (łączna powierzchnia netto nowych i przebudowywanych segmentów) = 4.170,5 m2.
Powierzchnia netto pomieszczenia głównej sali koncertowej (widownia podstawowa, widownia balkon i scena) = 566,8 m2.
Powierzchnia zabudowy: = 2.017,3 m2.
Liczba kondygnacji: 4 (w tym piwnice mieszczące podscenie).

Nowoprojektowana kubatura (23.984 m3) została podzielona i oddzielona od istniejących segmentów dylatacjami:
-foyer / segmenty P1 i P2,
-dobudowa do segmentu C2 / segment P3,
-sala koncertowa główna / segment P4.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu
Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013, Działanie 11.3. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe.

2. Cel zadania:
Budowa obiektu infrastruktury mającej na celu zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej i kultury oraz zapewnienie właściwych warunków do prezentacji talentu młodych artystów (uczniów szkoły, a także młodzieży biorącej udział w warsztatach, konkursach i koncertach), jak również korzystania z obiektu całej społeczności Miasta i Regionu w charakterze słuchaczy/widzów.

3. Autorzy projektu:
Projekt budowlany i wykonawczy został opracowany przy współpracy firm:
1.MBC Automatyka i Wentylacja, Siemianowice Śląskie (Lider Konsorcjum);                              2. SAR Katowice;
3. F.U.H. AT ARCHITEKTURA Rybnik. Autorami projektu są architekci: Zbigniew Gliwa i Jarosław Mańka , instalatorzy: Artur Górny i Tomasz Rojewski , konstruktor Tomasz Kozielski.

4. Wykonawca zadania:
Wykonawcą przedmiotowego zadania jest Konsorcjum Firm:
1.Mostostal S.A.,ul. Konstruktorska 11A, 02-673 WARSZAWA (Lider Konsorcjum)
2.Acciona Infraestructuras S.A., Alconbendas 28108,Parque Empresarial de la Moraleja
Avenida de Europa 18, Madrid
3. P.H.U. „IWA” Marek Izmajłowicz, ul. Wyszogrodzka 38B, 09-402 Płock

5. Terminy realizacji robót:
– Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano dnia 28.07.2011r.
– Planowany termin zakończenia zadania: marzec 2013 rok.
– Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę sali koncertowej odbyło się dnia 11.10.2011r.

6. Koszt inwestycji:
Koszt inwestycji wyniesie ok. 33 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w wysokości ok. 50 proc. tej kwoty.
7. Stan zaawansowania robót:
Od czasu rozpoczęcia robót przez Wykonawcę zadania można już obserwować wyraźne efekty w pracach budowlanych. Poniżej zamieszczamy opis i zdjęcia dokumentujące postępy w pracach:

7.1 Wykonanie robót budowlanych na dzień 16.01.2012 r.
– rozbiórka segmentu C1 i rozbiórki w terenie przy seg.C1
– wycinka drzew na terenie przy seg. A3
– stabilizacja gruntu odcinka pod fundamentami istniejących segmentów A3 i C2 z powodu głębokich wykopów pod piwnice sali koncertowej
– wykopy pod fundamenty sali koncertowej ( seg.P4), foyer ( seg. P1i P2)
– wymiana gruntu pod fundamenty foyer ( seg. P1i P2) i częściowo pod fundamenty sali koncertowej
– fundamenty sali koncertowej ( seg.P4) i foyer ( seg.P1 i P2) łącznie ze ścianami fundamentowymi sali koncertowej i foyer
– izolacja przeciwwodna i izolacja termiczna ścian fundamentowych piwnic sali koncertowej i foyer
– zasypka fundamentów piwnic sali koncertowej i foyer
– podposadzkowa instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej sali koncertowej i foyer


7.2 Wykonanie robót budowlanych na dzień 26.03.2012r.:

1. Sala koncertowa segment P4
– roboty żelbetowe i murowe do poziomu +3,60m bez widowni
– ściany żelbetowe wzdłuż istniejących segmentów szkoły A3 i C2 do wysokości II piętra
2 Foyer – segmenty P1 i P2
– stropy żelbetowe nad I piętrem
– słupy żelbetowe II piętra
3. Segment P3- dobudowa do istniejącego segmentu C2
– wykop pod fundament
4. Rozbiórki w istniejącym segmencie C2 oraz instalacja podposadzkowa w seg. C2
5. Instalacje wod-kan wewnętrzne w piwnicy istniejącego segmentu A3
6. W trakcie realizacji sieci zewnętrzne wod-kan
7. Rozpoczęto sieci elektryczne w zakresie oświetlenia
8. Roboty drogowe
– roboty rozbiórkowe: klombu, nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami
– roboty ziemne ? wykorytowanie pod plac, drogę miejsca postojowe
– podbudowa pod plac manewrowy, drogę i część miejsc postojowych

7.3 Wykonanie robót budowlanych na dzień 29.06.2012r.:

1. Sala koncertowa segment P4
– wykonano roboty żelbetowe i murowe konstrukcji segmentu P4 sali koncertowej
– wykonano konstrukcję żelbetową widowni
– wykonano montaż dźwigarów dachowych z betonu sprężonego oraz płyt stropowych
kanałowych z betonu sprężonego
– w trakcie wykonywania instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacja wentylacji
2 Foyer – segmenty P1 i P2
– stan surowy otwarty
– w trakcie wykonywania instalacje elektryczne wewnętrzne, wod-kan i wentylacja
3. Segment P3- dobudowa do istniejącego segmentu C2
– roboty żelbetowe i murowe I piętra
4. Istniejący segment C2
– wykonano roboty murowe nadbudowy II piętra
– wykonano roboty żelbetowe stropu nad II piętrem
– w trakcie wykonywania instalacje elektryczne wewnętrzne, wod-kan i wentylacja
5. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe w segmencieA3
6. Roboty drogowe
– wykonywano parking z kostki betonowej przy istniejącym parkingu szkoły
– wykonano podbudowę przy segmencie C2

7.4 Wykonanie robót budowlanych na dzień 28.09.2012r.:

1. Zakończono roboty żelbetowe i murowe na wszystkich segmentach sali koncertowej.
2. Tynki wewnętrzne wykonano w 70% oraz rozpoczęto wykonywanie posadzek z płytek.
3. Rozpoczęto montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych.
4. Zamontowano: okna z PCV, klapy oddymiające, konstrukcję stalową pod urządzenia wentylacyjne,
sceny w sali kameralnej oraz konstrukcję stalową widowni na balkonie.
5. Pokryto dachy segmentów A3 i P4 .W trakcie realizacji fasada aluminowo-szklana.
6. Zakończono: sieci zewnętrzne wod-kan i deszczowe, przyłącze co., sieci elektryczne.
7. Wykonywane jest zagospodarowanie terenu od strony parku; mury oporowe, schody.

 7.5 Wykonanie robót budowlanych na dzień 28.12.2012r.:

1. Sala Koncertowa – trwają roboty wykończeniowe :
– wykonano roboty żelbetowe i murowe konstrukcji segmentu P4
– wykonano konstrukcję żelbetową widowni i montaż dźwigarów dachowych
2 Foyer – segmenty P1 i P2
– stan surowy otwarty
– w trakcie wykonywania instalacje elektryczne wewnętrzne, wod-kan i wentylacja
3. Segment P3- dobudowa do istniejącego segmentu C2
– roboty żelbetowe i murowe I piętra
4. Istniejący segment C2
– wykonano roboty murowe nadbudowy II piętra i roboty żelbetowe stropu nad II piętrem
5. Wykonano roboty rozbiórkowe w segmencieA3
6. Zamontowano konstrukcję stalową pod świetliki i centralę wentylacyjną.

7.6 Wykonanie robót budowlanych od stycznia do marca 2013r.:

– W pierwszym kwartale b.r. trwały roboty wykończeniowe na przedmiotowym obiekcie. Zakończono roboty ogólnobudowlane we wszystkich segmentach sali koncertowej, w tym roboty malarskie, montaż wykładzin.
– Kończono roboty związane z okładzinami akustycznymi na Sali i w pomieszczeniach dydaktycznych.
– Trwa wyposażanie pomieszczeń – zgodnie z projektem (w tym specjalistyczny sprzęt, meble).
– Wykonano sieci zewnętrzne.
– Zakończono parkingi i place manewrowe przy Zespole Szkól Muzycznych i przy nowowybudowanym segmencie C2.

 Ostateczny koszt inwestycji wynosi ok. 35.743.000 zł (w tym wszystkie wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane związane z realizacją projektu), z czego ok. 17.870.000 zł stanowi kwotę dofinansowania.

7.7 Wykonanie robót budowlanych ? zakończenie zadania ? stan na 06.2013r.:

Dobiegła końca budowa przedmiotowego obiektu, realizowanego w okresie od sierpnia 2011r. do maja 2013r.
03.06.2013r. miało miejsce uroczyste otwarcie Sali Koncertowej. W tym dniu odbył się też uroczysty koncert inauguracyjny z udziałem Małgorzaty Walewskiej, Wiesława Ochmana, Arnolda Rutkowskiego, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej oraz uczniów Szkoły Muzycznej…